REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§1

Postanowienia wstępne

 1. Sklep internetowy Creative Boutique, dostępny pod adresem internetowym http://www.creativeboutique.com.pl/sklep prowadzony jest przez Andrzeja Kowala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Creative Boutique Andrzej Kowal z siedzibą w Pabianicach (95-200), ul. Bracka 57/1, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 7311811230, REGON: 362903820. Kontakt ze Sprzedawcą możliwy jest pod adresem e-mail akowalscrapstudio@gmail.com oraz poprzez kontakt telefoniczny pod numerem telefonu 794-711-713 w godzinach 8:00-16:00 w Dni Robocze. Adres do korespondencji: ul. Bracka 57/1, 95-200 Pabianice.
 2. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług w sklepie internetowym Creative Boutique, w szczególności warunki zawiązywania i rozwiązywania umowy na odległość (składania zamówień) oraz tryb postępowania reklamacyjnego.

 

§2

Definicje

 1. Dni Robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 2. Formularz Rejestracji – formularz dostępny w Sklepie i umożliwiający utworzenie Konta Klienta oraz zamawianie Produktów czy śledzenie stanu realizacji Zamówienia.
 3. Formularz Zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 4. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 5. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Konto Klienta – indywidualny panel Klienta, stworzony po dokonaniu przez niego rejestracji. Gromadzi ono dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 7. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości Produktów.
 8. Newsletter - bezpłatna usługa świadczona drogą elektroniczną, za pomocą której Sprzedawca informuje Klientów o nowych materiałach i wydarzeniach pojawiających się w Sklepie, poprzez cykliczne przesyłanie wybranych i zredagowanych treści w postaci listu elektronicznego.
 9. Produkt – dostępna w sklepie rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży.
 10. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 11. Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.
 12. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym http://www.creativeboutique.com.pl/sklep
 13. Sprzedawca – oznacza Andrzeja Kowala prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Creative Boutique Andrzej Kowal, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) pod numerem NIP: 7311811230, REGON: 362903820.
 14. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość między Klientem a Sprzedawcą na zasadach określonych w Regulaminie.
 15. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

 

§3

Zasady ogólne

 1. Regulamin jest integralną częścią Umowy Sprzedaży zawieranej między Klientem a Sprzedawcą.
 2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu korzystania ze Sklepu w celu zawarcia Umowy Sprzedaży oraz jej realizacji.
 3. Umowy Sprzedaży zawierane są w języku polskim oraz na czas nieokreślony.
 4. Sprzedawca prowadzi sprzedaż wysyłkową artykułów dekoracyjnych, rękodzielniczych oraz artykułów do szeroko pojętego rękodzielnictwa artystycznego za pośrednictwem Sklepu.
 5. Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie są nowe i wolne od wad fizycznych i prawnych.
 6. Ceny podane w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy.
 7. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne, dostęp do sieci Internet oraz aktywne konto poczty elektronicznej.

 

§4

Zakładanie Konta w Sklepie

 1. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 2. W celu założenia Konta w Sklepie, Klient powinien wypełnić Formularz Rejestracji podając niezbędne dane (adres e-mail, imię i nazwisko) oraz ustalić indywidualne hasło.
 3. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie adresu e-mail oraz hasła ustanowionych w Formularzu Rejestracji.
 4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §1 niniejszego Regulaminu.
 5. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta Klienta.

 

§5

Składanie zamówienia

 1. Klient może składać zamówienia w Sklepie za pośrednictwem strony internetowej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 2. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta albo poprzez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta (tzw. „szybkie zakupy”).
 3. W celu złożenia Zamówienia, Klient zobowiązany jest podjąć następujące kroki:
  1. wybrać Produkt lub Produkty będące przedmiotem Zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Dodaj do koszyka”
  2. z widoku Koszyka kliknąć przycisk „Przejdź do realizacji zamówienia”
  3. zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji
  4. ustalić adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu lub Produktów będących przedmiotem Zamówienia
  5. wybrać sposób dostawy oraz sposób płatności
  6. potwierdzić zamówienie z obowiązkiem zapłaty klikając na przycisk „Potwierdzam zamówienie i płacę”
 4. W trakcie składania zamówienia, Klient ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 5. Z chwilą złożenia Zamówienia (kliknięcia w przycisk “Potwierdzam zamówienie i płacę”) między Klientem a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów objętych Zamówieniem.

 

§6

Formy dostawy oraz metody płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące metody dostawy Produktów objętych Zamówieniem:
  1. przesyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej
  2. przesyłka kurierska
  3. przesyłka kurierska pobraniowa
 2. Koszt dostawy ponosi Klient, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 3. Dostawa Produktu odbywa się wyłącznie na terenie Polski na adres wskazany przez Klienta w Formularzu Zamówienia.
 4. Termin dostawy to 1-3 Dni Robocze od momentu nadania przesyłki, chyba że termin dostawy został ustalony w sposób indywidualny.
 5. Szczegółowe informacje na temat kosztów oraz metod dostawy znajdują się na stronach Sklepu. Klient będzie o nich informowany również podczas składania Zamówienia.
 6. Klient ma do wyboru następujące metody płatności za zamówione Produkty:
  1. płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy (mBank, nr konta 69 1140 2004 0000 3302 7594 2731)
  2. płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

 

§7

Wykonanie umowy sprzedaży

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówienia w Sklepie zgodnie z §5 niniejszego Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
 3. Czas realizacji zamówienia, czyli przygotowania Produktów do wysyłki to 1-2 Dni Robocze, chyba że Sprzedawca odmiennie określi w Sklepie.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
  1. od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem
  2. od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności za pobraniem
 5. W przypadku wyboru przez Klienta:
  1. płatności przelewem, Klient jest obowiązany do dokonania płatności w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie, Sprzedawca wyznaczy Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i poinformuje o tym Klienta drogą mailową. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, zamówienie zostanie anulowane.
  2. płatności za pobraniem przy odbiorze przesyłki, Klient obowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki
 6. Zamówienie na Produkty o różnym czasie realizacji wysyłane jest po skompletowaniu całości, tzn. po upływie czasu najdłuższego z podanych. Jednak Klient ma możliwość żądania dostarczenia Produktów częściami lub też dostarczenia wszystkich Produktów po skompletowaniu całego zamówienia.
 7. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki.

 

§8

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy Sprzedaży, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy Sprzedaży, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane pisemnie za pomocą tradycyjnej poczty lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy podane w §1 niniejszego Regulaminu.
 6. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 7. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 8. Skutki odstąpienia od Umowy:
  1. w przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą
  2. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
  3. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej
  5. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w §1 niniejszego Regulaminu niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.
  6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.
  7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 9. W przypadku, gdy ze względu na charakter Produktu nie może on zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą, informacja o tym, a także kosztach zwrotu Produktu, będzie się znajdować w opisie Produktów w Sklepie.
 10. Prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:
  1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb
  2. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

 

§9

Rękojmia

 1. Sprzedawca zapewnia dostawę Produktu pozbawionego wad fizycznych i prawnych.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta będącym Konsumentem, jeżeli Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 3. Sprzedawca jest zwolniony od odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Konsument wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy.
 4. W przypadku umów zawieranych z Klientami nie będącymi jednocześnie Konsumentami odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest wyłączona.
 5. Jeżeli Produkt ma wadę, Klient może:
  1. żądać usunięcia wady
  2. żądać wymiany wadliwego Produktu na wolny od wad
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeżeli wada jest istotna
 6. Wszelkie reklamacje związane z Produktem Klient może zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy Sprzedawcy podane w §1 niniejszego Regulaminu.
 7. Reklamację można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności i datę jej wystąpienia, nr zamówienia, dane Klienta składającego reklamację oraz żądanie Klienta w związku z wadą Produktu.
 9. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 10. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail lub adres do korespondencji.
 11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedawcy dostarczyć wadliwy Produkt na adres Sprzedawcy podany w §1 niniejszego Regulaminu.

 

§ 11

Pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń

 1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
 2. Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika praw konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona Konsumentów
 3. Konsument może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr, która umożliwia rozwiązanie sporu online.
 4. Bardziej szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

 

§12

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu i przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach rejestracji czy składania zamówienia jednorazowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu gromadzone są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę – także w celu marketingowym.
 3. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
 4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 6. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione.

 

§13

Newsletter

 1. Usługa subskrypcji Newslettera świadczona jest bezpłatnie przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, którzy dobrowolnie wyrażą na to zgodę.
 2. W celu zasubskrybowania Newslettera, Klient podczas wypełniania Formularza Rejestracji lub w ustawieniach swojego Konta w zakładce „Moje informacje osobiste” zaznacza pozycję „Zapisz się do naszego newslettera”, za pośrednictwem której zamawia usługę.
 3. Z chwilą aktywowania przycisku "Zapisz", pomiędzy Sprzedawcą a Klientem zostaje zawarta umowa o świadczeniu usługi Newsletter na czas nieoznaczony.
 4. Klient może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Newslettera poprzez dezaktywację subskrypcji. Rezygnacja z Newslettera następuje poprzez odznaczenie pozycji „Zapisz się do naszego newslettera” i potwierdzeniu go przyciskiem „Zapisz” w ustawieniach swojego Konta. Klient może zgłosić rezygnację z usługi również drogą mailową.
 5. Zgoda na otrzymywanie informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez Sprzedawcę jest dobrowolna i w każdej chwili Klient może ją wycofać.

 

§14

Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
 3. Data publikacji regulaminu 25.04.2017r.